Privacy Policy

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Interpretit δίνει απόλυτη προτεραιότητα και φροντίζει ενδελεχώς για την ασφάλεια των δεδομένων σας. Η Interpretit σέβεται τις ανησυχίες σας για ζητήματα που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα σας. H ασφάλεια των δεδομένων σας είναι πρωταρχικής σημασίας για την Interpretit η οποία συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679). Η Interpretit ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Α. Τι είναι «προσωπικά δεδομένα»;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός πελάτη, επισκέπτη ή/και χρήστη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα».

Β. Τι συνιστά «επεξεργασία»;

Ο όρος «επεξεργασία» καλύπτει ευρύ φάσμα πράξεων που πραγματοποιούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων. Περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Γ. Αρχές που διέπουν την επεξεργασία

Στην Interpretit όντας σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον Νομικό Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες βασικές αρχές. Σε αυτό το πλαίσιο, διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα:

α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με τα υποκείμενα των δεδομένων.

β) συλλέγονται για συγκεκριμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς.

γ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

δ) είναι ακριβή και επικαιροποιημένα.

ε) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

στ) δεν διαβιβάζονται σε χώρα ή έδαφος εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εκτός εάν η εν λόγω χώρα ή επικράτεια εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των Υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή πρόκειται για διαβιβάσεις που υπόκεινται σε κατάλληλες εγγυήσεις ή πληρούν άλλες ειδικές προϋποθέσεις που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Δ. Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Για να διεκπεραιώνουμε την παροχή των υπηρεσιών μας ενδέχεται να σας ζητείται να δίνετε προσωπικά σας στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας (π.χ. όνομα πελάτη, εταιρική διεύθυνση και στοιχεία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου). Τα συγκεκριμένα δεδομένα συλλέγονται μόνο αν εσείς το επιλέξετε αυτοβούλως, είτε στέλνοντας μας e-mail, είτε εάν έχετε μαζί μας τηλεφωνική επικοινωνία. Αυτό γίνεται για να μπορέσουμε να σας παρέχουμε την ενημέρωση που χρειάζεστε για τις υπηρεσίες μας και για να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οποιαδήποτε προσωπικά ή αναγνωριστικά δεδομένα εισαχθούν από τον πελάτη στη φόρμα προσφοράς, προστατεύονται από την πολιτική εμπιστευτικότητας και μη κοινοποίησης της εταιρείας μας.

Οικονομικές πληροφορίες – αυτές συνίστανται σε στοιχεία απαραίτητα για την ολοκλήρωση οικονομικών / τραπεζικών συναλλαγών και μπορούν να περιλαμβάνουν: στοιχεία πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας.

Πληροφορίες Συναλλαγών – αυτές συνίστανται σε αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις πληρωμές από εσάς.

Πληροφορίες τεχνολογίας – αυτές συνίστανται σε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή και μπορεί να περιλαμβάνει: τον τύπο/μοντέλο της συσκευής σας, τη διεύθυνση δικτυακού πρωτοκόλλου (IP), τα δεδομένα της σύνδεσής σας, τύπος και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, ρύθμιση ζώνης ώρας και τα δεδομένα γεωγραφικής θέσης.

Στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Interpretit ενώπιον φορολογικών αρχών, ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και φορέων για την προστασία και τις παροχές σε εργαζόμενους και ανέργους όπως αριθμός φορολογικού μητρώου και αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης.

Πληροφορίες απαραίτητες για την καταβολή των αποδοχών του εργαζομένου (τραπεζικός λογαριασμός, αριθμός ημερών και ωρών εργασίας/άδειας, λόγοι άδειας, ιατρικές βεβαιώσεις όταν πρόκειται για άδεια ασθενείας, εγκυμοσύνης ή λοχείας).

Πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία του εργαζομένου ή συνεργάτη (π.χ. προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, έτη προϋπηρεσίας, ακαδημαϊκοί τίτλοι, πιστοποιήσεις γνώσης ξένων γλωσσών).

Στοιχεία σχετικά με την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (αξιολόγηση απόδοσης, επίτευξη στόχων).

Η Interpretit δεν επιδιώκει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων που αποκαλύπτουν φυλετική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή την ιδιότητα μέλους συνδικαλιστικών οργανώσεων ή γενετικά δεδομένα και βιομετρικά δεδομένα με σκοπό τον μοναδικό προσδιορισμό ενός φυσικού προσώπου, δεδομένα σχετικά με την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό που περιγράφεται και διατηρούνται σε ασφαλή πληροφοριακά συστήματα και βάσεις δεδομένων.

 1. Cookies and Website Privacy Practices

Cookies

Κατά την περιήγησή σας στη σελίδα www.interpretit.gr της εταιρείας ………………………, χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες διαδικασίες για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικά τις διαδικασίες αυτές, που αφορούν ανώνυμα στοιχεία που συλλέγονται για σκοπούς διαφήμισης.

Google Analytics : Πρόκειται για κώδικα που είναι εγκατεστημένος στο site και μας βοηθάει να βλέπουμε όλη την δραστηριότητα των χρηστών μέσα στη σελίδα από την εισαγωγή τους στο site www.interpretit.gr μέχρι και την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας.

Remarekting

Affiliate: Πρόκειται για κώδικα που είναι εγκατεστημένος στο site και μας βοηθάει να σερβίρουμε στους χρήστες συγκεκριμένο διαφημιστικό υλικό, ανάλογα με τη συμπεριφορά που έχουν μέσα στο site.

Διασύνδεση Google Adwords με website: Πρόκειται για κώδικα εγκατεστημένο στο site που δημιουργεί τη διασύνδεση μεταξύ της ιστοσελίδας και της διαφημιστικής πλατφόρμας Google Adwords. Ο κώδικας αυτός χρησιμοποιείται για να γίνεται δημιουργία remarketing λιστών, δηλαδή λίστες με χρήστες που έχουν μία συγκεκριμένη συμπεριφορά μέσα στο site με στόχο να λαμβάνουν διαφημιστικά μηνύματα πιο στοχευμένα σύμφωνα με τις ανάγκες τους / συμπεριφορά τους.

Ενημερωτικά δελτία – Newsletters: Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα να εγγραφεί στις λίστες (mailing lists) για την παραλαβή των Ενημερωτικών Δελτίων (Newsletters) της εταιρείας μας. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί, να διαγραφεί από τις αντίστοιχες λίστες. Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις, η αποδοχή των όρων είναι υποχρεωτική.

Ενημέρωση για τα Cookies

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.

Τα cookies μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία περιήγησης επιτρέποντας στις τοποθεσίες να απομνημονεύουν τις προτιμήσεις σας ή δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αποφεύγετε τη σύνδεση κάθε φορά που επισκέπτεστε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

Εάν δεν θέλετε οι τοποθεσίες να αποθηκεύουν cookies στον υπολογιστή σας, μπορείτε να τα αποκλείσετε. Μπορείτε επίσης να ορίσετε για ποιες τοποθεσίες θέλετε να αποκλείονται τα cookies. Ο αποκλεισμός των cookies μπορεί να μην επιτρέψει να προβάλλονται σωστά ορισμένες σελίδες ή μπορεί να λάβετε ένα μήνυμα από μια τοποθεσία που σας ενημερώνει ότι για να την προβάλετε σωστά πρέπει να κάνετε αποδοχή των cookies.

Στη σελίδα www.interpretit.gr της εταιρείας ……………….., χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργίας της ιστοσελίδας , τη σωστή περιήγηση σας, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Επίσης, τα cookies χρησιμοποιούνται για να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας, πώς περιηγούνται ή αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενο του ιστοτόπου. Παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικά τα cookies που χρησιμοποιούμε:

Κατηγορίες Cookies

Διαφημιστικά cookies: Προχωρούν στην συλλογή δεδομένων που επιτρέπουν να εμφανίζουμε διαφημίσεις αναλόγως των προτιμήσεων και αναγκών των επισκεπτών. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν επίσης να μετράμε την απόδοση των διαφημιστικών ενεργειών μας.

Cookies στόχευσης: Επιτρέπουν στις συνεργαζόμενες με εμάς διαφημιστικές εταιρείες, να κατατάξουν τους χρήστες αναλόγως των ενδιαφερόντων τους και να εμφανίζουν σχετικές διαφημίσεις σε τρίτες ιστοσελίδες. Λειτουργούν προσδιορίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής και τη συσκευή από την οποία συνδέεται ένας χρήστης στο διαδίκτυο.

Cookies Επιδόσεων: Μας επιτρέπουν να μετράμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, καθώς και την προέλευση και τον τύπο συσκευής από την οποία έχει επισκεφθεί ο χρήστης την ιστοσελίδα μας, με σκοπό την βελτίωση της επίδοσής της. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies, είναι αθροιστικές και ανώνυμες.

Απολύτως απαραίτητα cookies: Είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Συνήθως εγκαθίστανται μετά από δικές σας ενέργειες, οι οποίες ισοδυναμούν με αίτημα για υπηρεσίες, όπως η ρύθμιση των προτιμήσεών σας για το ιδιωτικό απόρρητο, η σύνδεσή σας ή η συμπλήρωση φορμών.

Υπάρχει η δυνατότητα αποδοχής ή μη αποδοχής των παραπάνω cookies (εξαιρούνται τα απολύτως απαραίτητα cookies), σε μήνυμα που εμφανίζεται κατά την περιήγησή σας στη σελίδα www.interpretit.gr . Σε περίπτωση μη αποδοχής, απενεργοποιούνται όλα τα παραπάνω cookies (εξαιρούνται τα απολύτως απαραίτητα cookies).

Ε. Σε ποιες νομικές βάσεις στηρίζεται η επεξεργασία των δεδομένων

Η επεξεργασία των δεδομένων βρίσκει νόμιμο έρεισμα σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω νομικές βάσεις:

 • Σύμβαση: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας εργαζόμενου στην Interpretit ή Σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ή οποιασδήποτε άλλης Σύμβασης στην οποία η Interpretit είναι συμβαλλόμενο μέρος.
 • Νομική υποχρέωση: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλει ο νόμος (μη συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από τη σύμβαση εργασίας). Για παράδειγμα, έχουμε νομική υποχρέωση να συλλέγουμε και να γνωστοποιούμε στις φορολογικές αρχές τα δεδομένα των εργαζομένων.
 • Έννομα συμφέροντα: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των έννομων συμφερόντων της Interpretit ή των έννομων συμφερόντων τρίτου, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον του Εργαζομένου.
 • Ζωτικά συμφέροντα: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία της ζωής κάποιου ή άλλων ζωτικών συμφερόντων.
 • Υποχρέωση ή δικαίωμα βάσει εργατικού δικαίου και δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας: η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων του Εργαζομένου είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του Εργαζομένου ή της Εταιρείας στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.
 • Για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων: η επεξεργασία βασίζεται στο δικαίωμά μας να επιδιώξουμε την ικανοποίηση νομικών αξιώσεων.
 • Εκτίμηση της ικανότητας προς εργασία: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτίμηση της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου ή συνεργατών μας.
 • Συγκατάθεση: στις περιπτώσεις όπου απαιτείται από τον νόμο ή όταν δεν εφαρμόζεται καμία από τις υπόλοιπες νομικές βάσεις, η Interpretit θα επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης του υποκείμενου των δικαιωμάτων. Η συγκατάθεση θα παρέχεται κατόπιν ενημέρωσης του Εργαζομένου. Ο Εργαζόμενος θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ελεύθερα και οικειοθελώς να παρέχει την συγκατάθεσή του και θα μπορεί να την ανακαλέσει οποιαδήποτε στιγμή χωρίς αρνητικές επιπτώσεις.

ΣΤ. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Εκτός της Interpretit, ενδέχεται να διαβιβάσουμε όσα δεδομένα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της εκάστοτε επεξεργασίας στις εξής κατηγορίες παραληπτών:

– σε τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς,

– σε εθνικές ή διεθνείς ρυθμιστικές, φορολογικές ή άλλες αρχές ή δημόσιους οργανισμούς ή δικαστήρια, όταν απαιτείται βάσει νόμου ή κανονισμού ή μετά από εντολή τους

– σε πελάτες ή/και συνεργάτες όταν απαιτείται για την επικοινωνία, την διαχείριση των σχέσεων και την εκτέλεση των συναλλαγών που έχουν ζητηθεί,

– τρίτα μέρη που διενεργούν ελέγχους σε εμάς στα πλαίσια των κανονιστικών μας υποχρεώσεων, ή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ζ. Ποια είναι τα δικαιώματα σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα :

 • Δικαίωμα Πρόσβασης

Έχετε δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς. Για επιπλέον αντίγραφα που ενδέχεται να ζητήσετε, η Interpretit μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα. Εφόσον, υποβάλετε το αίτημά σας με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση θα σας παρασχεθεί σε ηλεκτρονική μορφή. Πλήρης άσκηση του δικαιώματός σας περιλαμβάνει τις πληροφορίες που σας παρέχονται στην παρούσα πολιτική.
Μετά την επισκόπηση των προσωπικών σας δεδομένων, όπου θεωρείτε ότι είναι ανακριβή ή ελλιπή, μπορείτε να ζητήσετε να τροποποιηθούν ανάλογα ασκώντας το «δικαίωμα σας στη διόρθωση» των προσωπικών σας δεδομένων.

 • Δικαίωμα στη διόρθωση

Έχετε το δικαίωμα, εφόσον θεωρείτε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Interpretit για λογαριασμό σας είναι ανακριβή να ζητήσετε να τροποποιηθούν ανάλογα. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας που διενεργείται από την Interpretit, όπου θεωρείται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται είναι ελλιπή έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση τους μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. Εάν η διόρθωση η οποία ζητάτε απαιτεί την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, η Interpretit δύναται να σας ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας, ή την επαλήθευση των στοιχείων των οποίων ζητάτε τη διόρθωση. Η επικαιροποίηση των προσωπικών σας δεδομένων δύναται να γίνει κατά περίπτωση μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διαγραφή της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εάν: α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή β) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατ΄ άλλο τρόπο από αυτόν για τον οποίο συλλέχθηκαν, ή γ) αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας ή δ) αν θεωρείται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα ή εάν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν είναι σύμφωνη προς τον Κανονισμό κατ’ οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Εάν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@ interpretit.gr εξηγώντας σύμφωνα με τα παραπάνω τον λόγο ή τους λόγους για του οποίους θεωρείται ότι πρέπει η Interpretit να διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα. Η Interpretit θα εξετάσει το αίτημά σας και τους λόγους στους οποίους αυτό εδράζεται και θα σας αποστείλει αιτιολογημένη απάντηση σε εύλογο χρονικό διάστημα. Έως ότου λάβετε την ανωτέρω απάντηση μπορείτε να υποβάλλετε αιτιολογημένο αίτημα προς την Interpretit για τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: α) εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στην Interpretit ως υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων,
β) εάν η επεξεργασία είναι παράνομη και επιθυμείτε αντί τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, τον περιορισμό της χρήσης τους, γ) στην περίπτωση που η Interpretit ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, δ) στην περίπτωση που έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με μία ιδιαίτερη κατάστασή σας, όταν η επεξεργασία βασίζεται σε έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας ή τρίτου, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των δικών σας λόγων. Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους. Εάν, θέλετε να ασκήσετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας παρακαλούμε αναφέρετε αιτιολογημένα σε ποια από τις ανωτέρω περιπτώσεις υπάγεστε. Η Interpretit θα ελέγξει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 • Δικαίωμα εναντίωσης.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών, στις κάτωθι περιπτώσεις: α) Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Interpretit ως υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, για λόγους που σχετίζονται με μία ιδιαίτερη κατάστασή σας. Στην περίπτωση αυτή η Interpretit ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεν θα υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. β) Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, δικαιούστε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση. Όταν αντιτίθεστε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.
γ) Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς δικαιούστε να αντιταχθείτε, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας παρακαλούμε αναφέρετε αιτιολογημένα σε ποια από τις ανωτέρω περιπτώσεις υπάγεστε. Η Interpretit θα ελέγξει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης.

Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν βασίζεται σε συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να άρετε την εν λόγω συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Η άρση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της άρσης της. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας η Interpretit θα σταματήσει να επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, παρακαλούμε αναφέρετε συγκεκριμένα την επεξεργασία για την οποία έχετε δώσει συναίνεση που θέλετε να ανακαλέσετε. Η Interpretit θα εξετάσει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, όταν: Η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος, και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα, και με την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων. Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχετε το δικαίωμα να ζητάτε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Το δικαίωμα στη φορητότητα ασκείται με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του Γ.Κ.Π.Δ («δικαίωμα διαγραφής»). Το εν λόγω δικαίωμα δεν ισχύει για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Interpretit ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το εν λόγω δικαίωμα, παρακαλούμε αναφέρετε συγκεκριμένα αν θέλετε να λάβετε ή να διαβιβάσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Στη δεύτερη περίπτωση παραθέστε αναλυτικά τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας που θέλετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα σας. Η Interpretit θα εξετάσει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η Interpretit έχει το δικαίωμα να μην ανταποκρίνεται σε αιτήματα τα οποία είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, εκτός από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, δικαιούστε επίσης να καταθέσετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή [Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, τηλ. 210 6475600, e- mail contact@dpa.gr ]

Η. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται από την Interpretit για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Οι πληροφορίες εγγραφής, προσφοράς για υπηρεσίες, βιογραφικού σημειώματος και αιτήσεων εργασίας των επισκεπτών της ιστοσελίδας αποθηκεύονται μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία λήγει η σύμβαση μεταξύ μας ή όταν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μας ζητήσει να διαγράψουμε τα δεδομένα του σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Η Interpretit διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας πολιτικής. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται άμεσα μέσω της ιστοσελίδα μας.

Θ. Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για θέματα Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: info @ interpretit . gr

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων.

Στην Εταιρία διαθέτουμε εκπαιδευμένο και υπεύθυνο Προσωπικό ενώ αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών.

Όποιος συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας ανά τύπο επεξεργασίας την οποία μπορείτε οποτεδήποτε και ελεύθερα να ανακαλέσετε με επικοινωνία μαζί μας.

Στόχος πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καλύπτει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται ενόσω ο πελάτης βρίσκεται στο δικτυακό τόπο της Interpretit, όπως και καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης οποιωνδήποτε μεταφραστικών υπηρεσιών της Interpretit.

Η Interpretit δεσμεύεται να μην κοινοποιεί ποτέ πληροφορίες πελάτη, ή να πραγματοποιεί κοινή χρήση πληροφοριών με οποιοδήποτε τρίτο μέρος που δεν απασχολείται από την εταιρεία ή που διατηρεί σχέση συμβατικής απασχόλησης με αυτή.

Κάθε κοινή πληροφορία έχει ως άμεσο στόχο την υλοποίηση του έργου ή της υπηρεσίας που έχει ζητήσει ο πελάτης.

Η εταιρεία κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα μόνο όταν αυτό απαιτείται από το νόμο, ή όταν καθίσταται απαραίτητη η συμμόρφωση με τρέχουσες δικαστικές διαδικασίες, δικαστικές αποφάσεις ή νομικές διεργασίες.

Όλα τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εσωτερικούς σκοπούς και δεν πραγματοποιείται κοινή χρήση με οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Η πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Interpretit ισχύει αποκλειστικά για τα δεδομένα που συλλέγονται από εμάς, και όχι για συνδέσμους που δύναται να περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας.

Η Interpretit διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας πολιτικής. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται άμεσα μέσω της ιστοσελίδα μας.